Informace pro rodiče

Úplata za předškolní vzdělávání

Vyhláška č.14/2004 – platnost od 1. 1. 2005 (novelizace vyhláškou č.43/2006 Sb.)
Rodiče hradí úplatu za předškolní vzdělávání dítěte. Výše příspěvku je 600,-Kč měsíčně.
Osvobozena od úplaty bude osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ. Žádost o osvobození a příslušné doklady předkládejte ředitelce MŠ. Úplatu nehradí děti rok před nástupem do základní školy a dítě s odkladem školní docházky.

Stravné

Strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku na dobu školního roku.

Kategorie strávníků3 – 6 let35,- Kč
Kategorie strávníků7 – 10 let40,- Kč

Přihlašování a odhlašování obědů

Den předem do 13:00 hodin telefonicky na č. 515 547 217 nebo zápisem do sešitu v šatně.
Pokud dítě není odhlášeno, je stále vedeno jako strávník a stravné Vám bude účtováno za celou dobu jeho nepřítomnosti (automaticky neodhlašujeme).
Pokud není dítě řádně přihlášeno nemá na stravu nárok.
Výjimky ve stravování a eventuální úpravy ve stravě jsou konzultovány s vedoucí ŠJ na základě lékařského potvrzení. ŠJ nezajišťuje dietní ani alternativní stravování.

Výdej obědů v době 11:15 – 11:30

Pouze do jídlonosičů nebo pevných nádob určených pro styk s horkými potravinami (z hygienických důvodů nebude oběd vydán do skleněných nádob či obalů od zmrzlin, tuků…).
Odnáší-li rodiče stravu z vlastního rozhodnutí domů později než ve stanovenou dobu, nenese škola žádnou odpovědnost za nezávadnost stravy.
Dle vyhlášky č.107/2005 § 4 č odst. 9 si oběd můžete vyzvednout pouze 1. den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ, z následujících dnů nepřítomnosti rodiče dítě odhlásí (od druhého dne NELZE stravu domů vydávat).
Nárok na zvýhodněnou stravu, tj. pouze za cenu potravin má strávník jen 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud rodič dítě z dalších dnů včas neodhlásí bude povinen uhradit veškeré náklady na jeho přípravu (+72,- Kč za jeden den). Od 1. 9. 2020 byla částka stanovena dle skutečných nákladů roku 2019.
Dětem v MŠ se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování pouze po dobu jejich pobytu ve škole.

Způsob platby úplaty za stravné a za vzdělávání

  • Složenkou – splatnost je do 15. dne v měsíci (odhlášené obědy se odečítají ihned v následujícím měsíci)
  • Trvalým příkazem – zřízení trvalého příkazu domlouvejte s vedoucí ŠJ, přeplatky se vrací dle domluvy 1x – 2x ročně (leden, červenec) … číslo účtu: 686 282 0237 / 0100
  • V hotovosti – splatnost je do 15. dne v měsíci, pondělí – čtvrtek 7:30 – 12:30, přeplatky se odečítají ihned v následujícím měsíci

Evidenci stravného a úplaty za vzdělávání vede vedoucí ŠJ, která Vám poskytne potřebné informace, kdykoli se na ni obrátíte:

  • Pondělí – čtvrtek … 7:30 – 12:30 hodin